Αυτό είναι το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ για προστασία της πρώτης κατοικίας

1. Βασικές Αρχές Σχεδίου

• Το Σχέδιο προβλέπει την ετήσια καταβολή, από κρατικό φορέα που θα διαχειρίζεται το Σχέδιο («Κρατικός Φορέας»), μέρους των δόσεων αποπληρωμής των αναδιαρθρωμένων εξυπηρετούμενων δανείων/πιστωτικών διευκολύνσεων που είναι εξασφαλισμένα με πρώτη υποθήκη κύρια κατοικία, τα οποία κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2017 ήταν μη εξυπηρετούμενα.

• Η δανείστρια Τράπεζα/ Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων που θα συμμετάσχει στο Σχέδιο, θα προσφέρει στους δανειολήπτες τυποποιημένη λύση αναδιάρθρωσης των ενυπόθηκων δανείων, με προκαθορισμένους όρους που περιγράφονται στο Σχέδιο.

• Το Σχέδιο αφορά δάνεια τα οποία πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

• Το Σχέδιο αφορά δανειολήπτες με συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά χαρακτηριστικά.

• Η έναρξη και η διάρκεια της περιόδου υποβολής αιτήσεων στο Σχέδιο θα ανακοινωθεί μέσω δημόσιας πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων. Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων, ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή ακόμη και αν πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για ένταξη στο Σχέδιο.

2. Κριτήρια και προϋποθέσεις για ένταξη στο Σχέδιο

• Το Σχέδιο αφορά τα δάνεια/πιστωτικές διευκολύνσεις, ανεξαρτήτως νομίσματος, που πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
i. Το/τα δάνειο/α/πιστωτική/ές διευκόλυνση/εις είναι εξασφαλισμένα με πρώτη υποθήκη κύριας κατοικίας. Ως κύρια κατοικία ορίζεται η κατοικία η οποία χρησιμοποιείται για τη διαμονή του ιδιοκτήτη της ή σε περίπτωση σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, του αντισυμβαλλόμενου στη σύμβαση μισθωτή της, για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών κατ’ έτος.

ii. Η αγοραία αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000), όπως θα προκύψει από τον μέσο όρο δύο εκτιμήσεων («Εκτίμηση»), μία για λογαριασμό της Τράπεζας/ Εταιρείας Εξαγοράς Πιστώσεων και μία για λογαριασμό του δανειολήπτη (εκτός αν αποδέχεται να γίνει εκτίμηση μόνο από την Τράπεζα/ Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων), που θα πραγματοποιούνται από ανεξάρτητους εκτιμητές εντός της περιόδου υποβολής αιτήσεων (όπως αυτή θα ανακοινωθεί μεταγενέστερα). Το κόστος για τις υπηρεσίες του κάθε εκτιμητή θα καταβάλλεται από το πρόσωπο που τον διόρισε. Διαθέσιμες πρόσφατες εκτιμήσεις της υποθηκευμένης κύριας κατοικίας (εντός δώδεκα (12) μηνών πριν από την ημερομηνία της αίτησης συμμετοχής στο Σχέδιο) γίνονται αποδεκτές.

iii. Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2017, τουλάχιστον το 20% του υπoλοίπου των συνολικών δανείων του δανειολήπτη, στην Τράπεζα/Εταιρεία Εξαγοράς.

i Πιστώσεων προς όφελος της οποίας έχει εγγραφεί η πρώτη υποθήκη, ήταν μη εξυπηρετούμενο για περισσότερες από ενενήντα (90) ημέρες. Νοείται ότι δάνεια που έχουν τύχει αναδιάρθρωσης από τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και μετά δεν δύναται να ενταχθούν στο Σχέδιο.

ii Οι δανειολήπτες θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια ώστε να καθίστανται δικαιούχοι της χορηγίας. Συγκεκριμένα:
iii Tο συνολικό ακαθάριστο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του δανειολήπτη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει:

(α) τις εξήντα χιλιάδες ευρώ (€60.000) για ζεύγος με τουλάχιστον τέσσερα εξαρτώμενα άτομα,
(β) τις πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€55.000) για ζεύγος με τρία εξαρτώμενα άτομα,
(γ) τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) για ζεύγος με δύο εξαρτώμενα άτομα,
(δ) τις σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€45.000) για ζεύγος με ένα εξαρτώμενο άτομο,
(ε) τις τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€35.000) για ζεύγος χωρίς εξαρτώμενα άτομα και
(στ) τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) για μονήρη νοικοκυριά.

Ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας του δανειολήπτη. Στην περίπτωση όπου ο δανειολήπτης είναι νομική οντότητα, ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας του κύριου μετόχου1 της νομικής οντότητας ο οποίος και θα μετατραπεί με την αναδιάρθρωση του δανείου σε δανειολήπτη.

Σημειώνεται ότι ως κύριος μέτοχος νομικής οντότητας ορίζεται ως ο μέτοχος που κατέχει και ελέγχει περισσότερο από 50% των μετοχών νομικής οντότητας

i Τα υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας (δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας, μείον οι τρέχουσες πιστωτικές διευκολύνσεις εξαιρουμένου του δανείου που εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία), δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε τιμές αγοράς το 80% της αγοραίας αξίας της κύριας κατοικίας, όπως αυτή θα προκύψει από την αναφερόμενη στο σημείο 2(ii) Εκτίμηση χωρίς όμως να υπερβαίνει τις €250.000. Ο όρος «νοικοκυριό», περιλαμβάνει τα μέλη της οικογένειας του δανειολήπτη.

Αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού της αξίας των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων θα ισχύουν τα εξής:

– Στις περιπτώσεις ακινήτων, θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή του ακινήτου στα αρχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, η οποία και θα αναπροσαρμόζεται με βάση τον πιο πρόσφατο Δείκτη Τιμών Ακινήτων που δημοσιοποιείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

– Στις περιπτώσεις κατοχής μετοχών δημόσιας εισηγμένης εταιρείας, η αξία τους θα καθορίζεται με βάση την τελευταία τιμή κλεισίματος στο χρηματιστήριο κατά την ημερομηνία αξιολόγησης της αίτησης. 3

– Στις περιπτώσεις κατοχής μετοχών ιδιωτικής εταιρείας, η αξία τους θα υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις, με το ποσοστό συμμετοχής του δανειολήπτη στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Ενδεχόμενη αρνητική αξία των μετοχών ιδιωτικής εταιρείας δεν θα προσμετράται στον υπολογισμό της αξίας των υπόλοιπων καθαρών περιουσιακών στοιχείων.

ii. Ο δανειολήπτης θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος της Δημοκρατίας.

• Απαραίτητη προϋπόθεση για ένταξη στο Σχέδιο είναι ο δανειολήπτης να έχει δώσει γραπτή ρητή συγκατάθεση για:

Σημειώνεται ότι ως κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζεται ο μόνιμος κάτοικος στις περιοχές που τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή που έχει νόμιμη και συνεχή διαμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία από το 2013.

(α) πρόσβαση του Κρατικού Φορέα σε οποιαδήποτε στοιχεία έχει ήδη υποβάλει ο δανειολήπτης σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, κατά την εφαρμογή των διαδικασιών που καθορίζονται στον Κώδικα Συμπεριφοράς ο οποίος είναι προσαρτημένος στην Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου3, ή σε οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία απαιτηθούν από το Κρατικό Φορέα, τα οποία ο δανειολήπτης οφείλει όπως προσκομίσει κατόπιν της εν λόγω απαίτησης και

(β) επιβεβαίωση και διασταύρωση των οικονομικών του στοιχειών από τον Κρατικό Φορέα.

Οποιαδήποτε επιβεβαίωση και διασταύρωση οικονομικών στοιχείων από τον Κρατικό Φορέα θα γίνεται με αυστηρή εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

• Οι δανειολήπτες οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του Σχεδίου θα μπορούν να αιτηθούν τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο εφόσον προηγουμένως η Τράπεζα/ Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων στην οποία βρίσκονται οι επιλέξιμες χορηγήσεις, έχει συμφωνήσει να παράσχει τους ίδιους όρους αναδιάρθρωσης (βλέπε παράγραφο 3 πιο κάτω) σε όλους τους δανειολήπτες που είναι δυνητικοί δικαιούχοι της χορηγίας και έχει υπογράψει το σχετικό Μνημόνιο Συναντίληψης με τον Κρατικό Φορέα. Διευκρινίζεται ότι στα επιλέξιμα δάνεια περιλαμβάνονται και όσα δάνεια έχουν χορηγηθεί από τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα και θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του κράτους μετά την αναδιάρθρωσή της.

Αναφορικά με τα κριτήρια και προϋποθέσεις για ένταξη στο Σχέδιο, ο χειρισμός εξειδικευμένων περιπτώσεων θα εξετάζεται από ειδική επιτροπή που θα συσταθεί για τον σκοπό από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού υποβληθούν από την αρμόδια επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό από το Σύνδεσμο Τραπεζών.

3. Αναδιάρθρωση δανείων από την Τράπεζα/ Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων και διαδικασία υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο

• Ο δανειολήπτης που πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, θα δηλώνει στην Τράπεζα/ Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων, την πρόθεσή του να συμμετάσχει στο Σχέδιο. Στην περίπτωση που δανειολήπτης είναι νομική οντότητα, η αίτηση θα υποβάλλεται από τον κύριο μέτοχο της νομικής οντότητας.

• Στις περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης της κύριας κατοικίας είναι διαφορετικός από τον δανειολήπτη, ο δανειολήπτης θα υποβάλλει την αίτηση, νοουμένου ότι ο ιδιοκτήτης της κύριας κατοικίας θα συναινεί και θα υποθηκεύσει εκ νέου την κύρια του κατοικία. Στις περιπτώσεις όπου ο κύριος μέτοχος νομικής οντότητας είναι διαφορετικός από τον ιδιοκτήτη της κύριας κατοικίας, ο κύριος μέτοχος της νομικής οντότητας θα υποβάλλει την αίτηση, νοουμένου ότι ο ιδιοκτήτης της κύριας κατοικίας θα συναινεί και θα υποθηκεύσει εκ νέου την κύρια του κατοικία.

• Νοείται πως στις περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης της κύριας κατοικίας είναι διαφορετικός από τον δανειολήπτη, και ο ιδιοκτήτης έχει τη βούληση να αναλάβει πλήρως την υποχρέωση αποπληρωμής θα μπορεί να ενταχθεί στο Σχέδιο.

• Η Τράπεζα/ Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων, η οποία θα έχει προηγουμένως υπογράψει Μνημόνιο Συναντίληψης με τον Κρατικό Φορέα, θα έχει την υποχρέωση να αναδιαρθρώσει τα δάνεια που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια, σε ένα ποσό το οποίο θα ισούται με το χαμηλότερο μεταξύ (α) του υπολοίπου του δανείου κατά την ημερομηνία αναδιάρθρωσης και (β) της αγοραίας αξίας της κύριας κατοικίας όπως αυτή θα προκύπτει από την Εκτίμηση. Οποιαδήποτε μετρητά ή καταθέσεις που υπερβαίνουν το 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του νοικοκυριού θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μείωση των υποχρεώσεων του αιτητή προς τη συμμετέχουσα Τράπεζα/Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων.

• Στην περίπτωση όπου το/ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του δανειολήπτη εξασφαλίζονταν και από άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις, η Τράπεζα/Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων θα προσφέρει επιπρόσθετο αναδιαρθρωμένο δάνειο σε ένα ποσό το οποίο θα ισούται με το χαμηλότερο μεταξύ (α) του εναπομείναντος υπολοίπου του δανείου κατά την ημερομηνία αναδιάρθρωσης (μετά από το αναδιαρθρωμένο δάνειο που εξασφαλίζεται με την πρώτη κατοικία), και (β) της αγοραίας αξίας των εμπράγματων εξασφαλίσεων μειωμένης κατά ένα ποσοστό απομείωσης.

• Στην περίπτωση όπου παραμένει υπόλοιπο του δανείου κατά την ημερομηνία αναδιάρθρωσης, το οποίο δεν εξασφαλίζεται από άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις, θα παραμένει παγοποιημένο και θα καθίσταται απαιτητό από την Τράπεζα/Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων σε περίπτωση αθέτησης των αναδιαρθρωμένων υποχρεώσεων του δανειολήπτη. Στην περίπτωση πλήρους αποπληρωμής του αναδιαρθρωμένου δανείου, το παγοποιημένο ποσό διαγράφεται οριστικά.

• Σε όλες τις περιπτώσεις, ένα ποσό της τάξης του 5% τουλάχιστον του οφειλόμενου δανείου θα παραμένει παγοποιημένο και θα καθίσταται απαιτητό από την Τράπεζα/Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων σε περίπτωση αθέτησης των αναδιαρθρωμένων υποχρεώσεων του δανειολήπτη. Στην περίπτωση πλήρους αποπληρωμής του αναδιαρθρωμένου δανείου, το παγοποιημένο ποσό διαγράφεται οριστικά.

• Το επιτόκιο του αναδιαρθρωμένου δανείου για τα πρώτα 7 χρόνια αποπληρωμής του θα είναι μεταβλητό, βασιζόμενο στο Euribor 6 Μηνών πλέον περιθωρίου 2,50 ποσοστιαίων μονάδων. Το συνολικό επιτόκιο (Euribor 6 Μηνών + περιθώριο) του αναδιαρθρωμένου δανείου δεν μπορεί να ξεπερνά το 3,5%.

• Το επιτόκιο για την υπόλοιπη διάρκεια αποπληρωμής του αναδιαρθρωμένου δανείου θα είναι μεταβλητό, βασιζόμενο στο Euribor 6 Μηνών, πλέον περιθώριο 2,00 ποσοστιαίων μονάδων.

• Οι υπάρχουσες εξασφαλίσεις/εγγυήσεις των δανείων/ πιστωτικών διευκολύνσεων θα διατηρούνται, αλλά δε θα ζητούνται επιπρόσθετες εξασφαλίσεις/ εγγυήσεις από τους δανειολήπτες.

• Οι όροι αναδιάρθρωσης των δανείων θα είναι ομοιόμορφοι για όλους τους δανειολήπτες εξαιρουμένης της διάρκειας αποπληρωμής, η οποία δεν θα ξεπερνά τα 25 έτη και η οποία θα συναρτάται με την ηλικία του δανειολήπτη. Αν κάποιος δανειολήπτης έχει ηλικία μεγαλύτερη των 65 ετών θα παραχωρείται επιμήκυνση αποπληρωμής για πέντε έτη. Δηλαδή αν ένας δανειολήπτης κατά την αναδιάρθωση είναι 67 ετών, το δάνειο θα επιμηκύνεται για άλλα πέντε έτη, μέχρι την ηλικία των 72 ετών.

• Οι αιτητές θα είναι υπεύθυνοι να παράσχουν στην κάθε Τράπεζα/ Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων όλες τις σχετικές υποστηρικτικές πληροφορίες και έγγραφα (κατάλογος των απαραίτητων δικαιολογητικών παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α), τα οποία η Τράπεζα/ Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων θα συγκεντρώνει και προωθεί στον Κρατικό Φορέα ο οποίος θα λαμβάνει την απόφαση για έγκριση ή απόρριψη της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.

Ο Κρατικός Φορέας διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου προς επιβεβαίωση της πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής στο Σχέδιο καθώς και τον διορισμό ανεξάρτητων εξωτερικών ελεγκτών οι οποίοι αφού προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες ελεγκτικές διαδικασίες (περιλαμβανομένων και δειγματοληπτικών ελέγχων) θα υποβάλουν σχετική έκθεση στον Κρατικό Φορέα. Στη βάση των ευρημάτων της έκθεσης, ο Κρατικός Φορέας δύναται να λάβει μέτρα θεραπείας όπως η πλήρης ανάκτηση της χορηγίας και η λήψη νομικών μέτρων.

Διευκρινίζεται ότι, πριν από την αναδιάρθρωση, η κάθε Τράπεζα/ Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων σύμφωνα με την περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία, θα αξιολογεί την ικανότητα αποπληρωμής, θα διεξάγει έλεγχο βιωσιμότητας της προσφερόμενης λύσης αναδιάρθρωσης και θα γνωστοποιεί τα αποτελέσματα του ελέγχου στον Κρατικό Φορέα.

Κατά την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής, και μόνο για τις περιπτώσεις όπου είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του αναδιαρθρωμένου δανείου, η Τράπεζα/ Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων δύναται να λάβει υπόψη την ικανότητα αποπληρωμής στενών συγγενών (μέχρι α’ βαθμού) του δανειολήπτη, οι οποίοι έχουν τη βούληση να υποστηρίξουν τον δανειολήπτη και δέχονται να λειτουργήσουν ως εγγυητές του αναδιαρθρωμένου δανείου.

Σε περίπτωση που κριθεί ότι η λύση αναδιάρθρωσης δεν είναι βιώσιμη, ο Κρατικός Φορέας θα απορρίπτει την αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο. Ο Κρατικός Φορέας θα προωθεί, στο τέλος κάθε μήνα εντός της περιόδου υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησής τους, στο Υπουργείο Οικονομικών, πλήρη κατάλογο με τις περιπτώσεις που έχουν απορριφθεί για λόγους μη βιωσιμότητας, με σκοπό να αξιολογηθούν με την προοπτική ένταξής τους σε άλλα συμπληρωματικά σχέδια του κράτους.

4. Ένταξη στο Σχέδιο και Καταβολή Χορηγίας από τον Κρατικό Φορέα

• Ο Κρατικός Φορέας θα αξιολογεί την αίτηση και ενημερώνει γραπτώς τον δανειολήπτη και την Τράπεζα/Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης και προχωρεί άμεσα στη σύναψη σύμβασης με τον δανειολήπτη.

• Οι συμμετέχουσες Τράπεζες/Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων θα καταβάλλουν αμοιβή ύψους εβδομήντα-πέντε ευρώ (€75) για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας εξέτασης της κάθε αίτησης.

Νοείται ότι σε περίπτωση που η συμμετέχουσα Τράπεζα/Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων θεωρεί ότι ο αιτητής δεν έχει ικανότητα αποπληρωμής και κρίνει ότι δεν θα υπάρχει βιωσιμότητα της προσφερόμενης λύσης αναδιάρθρωσης, ο αιτητής δεν θα συμμετέχει στο Σχέδιο και σε τέτοια περίπτωση η συμμετέχουσα Τράπεζα/Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων θα ενημερώνει σχετικά τον Κρατικό Φορέα. Σε αυτή την περίπτωση, η συμμετέχουσα Τράπεζα/Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων δεν θα καταβάλλει την αμοιβή των €75 στον Κρατικό Φορέα.

• Ο Κρατικός Φορέας θα καταβάλλει στην Τράπεζα/ Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων το ένα τρίτο (1/3) των εκάστοτε δόσεων για την αποπληρωμή, καθ’ όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του αναδιαρθρωμένου δανείου, με την προϋπόθεση ότι ο δανειολήπτης θα συνεχίσει να καταβάλλει τα υπόλοιπα δύο τρίτα (2/3). Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης διακόψει την καταβολή της δικής του συνεισφοράς και τερματίσει την εξυπηρέτηση του αναδιαρθρωμένου δανείου του, τότε η σύμβαση με τον Κρατικό Φορέα θα ακυρώνεται και o Κρατικός Φορέας θα τερματίζει την καταβολή της συνεισφοράς του που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο (1/3) της αποπληρωμής.

• Ο Κρατικός Φορέας θα καταβάλλει τη χορηγία στο τέλος κάθε έτους. Πριν από την καταβολή της χορηγίας, οι Τράπεζες/ Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων θα επιβεβαιώνουν γραπτώς την καταβολή των δύο τρίτων (2/3) των δόσεων από τον δανειολήπτη.

Στη σύμβαση που θα υπογράφεται μεταξύ Κρατικού Φορέα και δανειολήπτη, θα περιλαμβάνεται ρητή πρόνοια ότι στην περίπτωση διακοπής καταβολής των δύο τρίτων (2/3) της δόσης από τον δανειολήπτη και εκποίησης της κύριας κατοικίας από την Τράπεζα/ Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων, ο Κρατικός Φορέας θα έχει ίδια προτεραιότητα με τη συμμετέχουσα Τράπεζα/Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων (pari passu) όσον αφορά την ανάκτηση του καταβληθέντος ποσού χορηγίας.

5. Άλλες Πρόνοιες

• Σε περίπτωση μεταφοράς / πώλησης του αναδιαρθρωμένου δανείου κύριας κατοικίας από τη συμμετέχουσα Τράπεζα/Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων η κρατική χορηγία συνεχίζει να καταβάλλεται νοουμένου ότι ο οφειλέτης αναδιαρθρωμένου δανείου κύριας κατοικίας συνεχίζει να εξυπηρετεί το αναδιαρθρωμένο δάνειο κύριας κατοικίας.

• Σε περίπτωση μεταφοράς / πώλησης μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών διευκολύνσεων πριν από την αναδιάρθρωση τους από τη συμμετέχουσα Τράπεζα/Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων, οι μη εξυπηρετούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις διατηρούν το δικαίωμα ένταξης στο Σχέδιο νοουμένου ότι πληρούν τα κριτήρια και νοουμένου ότι ο αγοραστής αναδιαρθρώσει τις μη εξυπηρετούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις όπως ορίζεται με βάση τους όρους του Σχεδίου.

• Το πρόσωπο στο οποίο θα μεταφερθεί/πωληθεί το αναδιαρθρωμένο δάνειο κύριας κατοικίας ή οι μη εξυπηρετούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις θα υποχρεούται να ακολουθεί τους όρους του Σχεδίου που θα περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συναντίληψης.

• Η κρατική χορηγία δεν δύναται να μεταβιβαστεί, πλην σε περίπτωση θανάτου οφειλέτη αναδιαρθρωμένου δανείου κύριας κατοικίας που συμμετέχει στο Σχέδιο. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο κληρονόμος της κατοικίας επιθυμεί να αναλάβει τις υποχρεώσεις του αποβιώσαντα οφειλέτη αναδιαρθρωμένου δανείου κύριας κατοικίας που απορρέουν από το Σχέδιο Εστία, θα μπορεί να το πράξει χωρίς περαιτέρω κρατική χορηγία. Νοείται πως σε περίπτωση πλήρους αποπληρωμής του αναδιαρθρωμένου δανείου κύριας κατοικίας, το παγοποιημένο ποσό θα διαγράφεται οριστικά.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

(α) Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας ή/και του πωλητηρίου εγγράφου της κύριας κατοικίας που έχει κατατεθεί στο Κτηματολόγιο
(β) Αντίγραφο δύο (2) πρόσφατων εκτιμήσεων της κύριας κατοικίας από ανεξάρτητους αναγνωρισμένους από το ΕΤΕΚ εκτιμητές ή αντίγραφο υφιστάμενης εκτίμησης (εντός δώδεκα (12) μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Σχέδιο)
(γ) Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά προς απόδειξη του οικογενειακού εισοδήματος δανειολήπτη, ή του κύριου μετόχου, ήτοι αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων των προηγούμενων δύο (2) ετών
(δ) Πιστοποίηση ότι ο δανειολήπτης διαμένει νόμιμα στη Δημοκρατία
(ε) Κατάσταση λογαριασμού δανείου από την Τράπεζα/ Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2017
(στ) Κατάσταση περιουσιακών στοιχείων των τελευταίων τριών ετών του νοικοκυριού και, όπου εφαρμόζεται, του κύριου μετόχου της νομικής οντότητας
(ζ) Έγγραφο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στο οποίο παρουσιάζεται η αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού και του κύριου μετόχου της νομικής οντότητας (όπου εφαρμόζεται), πέραν της κύριας κατοικίας
(η) Κατάσταση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων των τελευταίων τριών ετών του νοικοκυριού και του κύριου μετόχου της νομικής οντότητας (όπου εφαρμόζεται)
(θ) Ένορκη δήλωση των αιτητών ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι αληθή
(ι) Γραπτή ρητή συγκατάθεση για:
(i) πρόσβαση του Κρατικού Φορέα σε οποιαδήποτε στοιχεία έχει ήδη υποβάλει ο δανειολήπτης σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα κατά την εφαρμογή των διαδικασιών που καθορίζονται στον Κώδικα Συμπεριφοράς, ο οποίος είναι προσαρτημένος στην Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων, ή σε οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία απαιτηθούν από το Κρατικό Φορέα, τα οποία ο δανειολήπτης οφείλει όπως προσκομίσει κατόπιν της εν λόγω απαίτησης και
(ii) επιβεβαίωση και διασταύρωση των οικονομικών στοιχείων του δανειολήπτη και του κύριου μετόχου της νομικής οντότητας (όπου εφαρμόζεται) από τον Κρατικό Φορέα