Η μετεξέλιξη του τομέα εκτιμήσεων ακινήτων

Δεν χωράει αμφιβολία πως ο τομέας των εκτιμήσεων ακινήτων έχει να αντιμετωπίσει ποικιλόμορφες προκλήσεις στο προσεχές μέλλον. Παρόλο που οι μέθοδοι εκτιμήσεων παρέμειναν σχετικά αμετάβλητοι τα τελευταία 15 τουλάχιστον χρόνια, θεωρούμε πως βραχυπρόθεσμα οι αλλαγές που θα επέλθουν στον κλάδο θα είναι δραματικές. Αφενός λόγω του ότι (i) η κοινωνία προχωρά σε έναν πιο ψηφιακό κόσμο και αφετέρου επειδή (ii) οι ανάγκες και οι προσδοκίες των πελατών διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με το παρελθόν, έτσι και ο κλάδος των εκτιμήσεων ακινήτων θα χρειαστεί να επιδείξει την απαιτούμενη προσαρμοστικότητα.  

Τεχνολογία

Ένα καίριο σημείο το οποίο θεωρούμε ότι θα επηρεάσει ακράδαντα τις εκτιμήσεις ακινήτων αφορά την επιρροή της τεχνολογίας σε αυτά. Όπως και σε άλλους τομείς της οικονομίας, π.χ. χρηματοοικονομικά (βλ. FinTech), η ικανότητα των παροχευμένων υπηρεσιών να συλλέγουν και να επεξεργάζονται αποτελεσματικά τα διαθέσιμα δεδομένα για εξαγωγή συμπερασμάτων θα επηρεάζει όλο και περισσότερο την απόφαση των πελατών (ιδιαίτερα των θεσμικών) κατά την επιλογή συμβούλων/συνεργατών. Η διεθνής τάση που αναπτύσσεται τείνει προς την εκτεταμένη υλοποίηση τεχνολογιών όπως το Real Estate Market Intelligence και αυτοματοποιημένα μοντέλα αποτίμησης (Automated Valuation Models – AVMs). Αυτή η τάση φαίνεται να διαταράζει τον κλάδο αλλά και να «ανταμείβει» τους πελάτες μέσω της πρόσβασης σε γνώση που θα στηρίζει τη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων. Είναι πεποίθησή μας πως οι εκτιμήσεις ακινήτων του μέλλοντος θα βασίζονται πολύ περισσότερο στην ανάλυση δεδομένων, τόσο σε βάθος όσο και σε εύρος. Ωστόσο, ο ανθρώπινος παράγοντας θα παραμένει απαραίτητος κυρίως (i) λόγω διάφορων εγγενών προβλημάτων όπως π.χ. την ποιότητα των διαθέσιμων δεδομένων και (ii) την ενημέρωση των μοντέλων με πληροφορίες μη άμεσα διαθέσιμες όπως π.χ. ποιότητα κατασκευής, καθεστώς κατοχής, θέσμιες ενοικιάσεις, ενοίκια και επίπεδο συντήρησης κ.α.

Ανάγκες και προσδοκίες πελατών 
Σήμερα, διάφορες απαιτήσεις (βλ. εξασφαλίσεις, χρηματοοικονομικές αναφορές, αναδιαρθρώσεις, φορολογικούς ή/και δικαστικούς σκοπούς, συναλλαγές/αγοραπωλησίες, μεγάλες εξειδικευμένες επενδύσεις κλπ.), έχουν καταστήσει τις εκτιμήσεις ακινήτων πιο πολύπλοκες απ΄ ότι στο παρελθόν. Επιπλέον, τα παραδοσιακά μοντέλα εκτιμήσεων έχουν υποστεί εντατικές αναθεωρήσεις, λόγω του μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος και των καινούριων αναγκών που προκύπτουν. Ωστόσο, το πιο σημαντικό είναι η αυξανόμενη διεθνοποίηση/παγκοσμιοποίηση της επιχειρηματικής, επενδυτικής και χρηματοοικονομικής δραστηριότητας, όπου υπάρχει δεδηλωμένη τάση για εξοικείωση των εκτιμητών με τα διεθνή πρότυπα. Επομένως, αφού οι αλλαγές αυτές είναι αναπόφευκτες έτσι και οι εκτιμητές πρέπει να συμβαδίζουν με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου. Όλα αυτά, καθιστούν αναγκαίο οι εκτιμητές ακινήτων να είναι εφοδιασμένοι με διαφορετικά σύνολα δεξιοτήτων, γνώσεων και εμπειριών.

Προσθέτοντας αξία
Ο κλάδος των εκτιμήσεων ακινήτων βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ταχύτατα μεταβαλλόμενου τεχνολογικού, οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αν και η συντριπτική πλειοψηφία των εκτιμητών εργάζεται σκληρά για να λειτουργήσουν επιτυχημένες επιχειρήσεις, ο κλάδος αντιμετωπίζει πολύπλευρες προκλήσεις που απαιτούν καινοτόμες προσεγγίσεις. Όπως και σε άλλους κλάδους του τριτογενή τομέα, η πίεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου πληρώντας παράλληλα στο ακέραιο τα αυστηρά πρότυπα επαγγελματικής πρακτικής, συγκρούεται με τους χρονικούς περιορισμούς και τις ανταγωνιστικές δομές αμοιβών.

Ταυτόχρονα, ένας από τους νέους ρόλους που αναμένουμε πως θα κληθούν να αναλάβουν οι εκτιμητές είναι αυτός του συμβούλου παρά  ενός συνεργάτη που παραθέτει μια εκτιμώμενη τιμή, ουσιαστικά ενός αριθμού. Παρόλο που χρειάζεται αυτό να καθοριστεί με περισσότερη σαφήνεια, ειδικά το μέρος που αφορά τις νομικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται με αυτή την πράξη, αναμένουμε πως ο ρόλος των εκτιμητών θα αναβαθμιστεί.

Η επιβίωση σε ένα τέτοιο περιβάλλον έχει ως βάση ένα σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων με προϋπόθεση τρία βασικά και αλληλένδετα θέματα: (i) την εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας, (ii) την πρακτική γνώση και επαφή με τις νέες τάσεις στις εκτιμήσεις ακίνητης ιδιοκτησίας, και (iii) την ανάπτυξη πολύπλευρων δεξιοτήτων και γνώσεων. Ιδιαίτερα όσον αφορά την πρακτική φύση και τις δεξιότητες/γνώσεις, αυτά δεν θα πρέπει να περιορίζονται στα αυστηρά πλαίσια στα οποία περιγράφεται το επάγγελμα. Οφείλουν να είναι διευρυμένα και να περιλαμβάνουν θέματα οικονομικά, χρηματοοικονομικά, τραπεζικά, λογιστικά και νομικά. Η τεχνολογία με τη σειρά της θα παρέχει τις βάσεις και τα εργαλεία, στα οποία οι επαγγελματίες θα μπορούν να βασίσουν την κρίση τους αλλά και να προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.landbankanalytics.com.cy.

Αντρέας Φ. Χριστοφορίδης

ACAVALUATIONS/LANDBANK ANALYTICS

Εκτιμητές και Σύμβουλοι Ακινήτων